…same procedure as every year

Ech wënschen alle Liëser ë gudde Rutsch an ë scheint neit Joër 2005! Op, datt ët besser gët wi 2004! Eigentlech kann éen dat ëmmer wënschen, wéll wiën wëll schon, datt ët mi schlecht gët.

Hei ass nach de Link zu enger Photogallerie mat firdrun/duerno-Fotoën vun Géigenden an Südostasien, déi vum Tsunami iwwerrullt goufen.

Nach eppes fir opzëmonteren zum Schluss:
Dem M.C. Escher séng Biller als Lego-Modeller
Eddi a Merci fir de Fësch.

This entry was posted in Pablog. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>