Bei et Kaffi Minutt sin. Main sëtzen d’Hiezer mat op. Haut keng.

Op ët drems geet, fir den Layout vun enger neier Websäit zë testen oder fir eng Dokterarbescht op der Uni voll zë kréien, mat dësen "Lorem Ipsum"-Generator ass dat kee Problem méi. “Lorem Ipsum”-Texter goufen ursprünglech als Plaatzhaaler fir am Print-Beräich erschaaf, mä hun mat der Verbréedung vum Internet eng Renaissance erliëwt. Als Bonus: desen Generator fonktionéiert souguër op Lëtzebeurgesch!
Link

This entry was posted in Internet & PC, Nonsens. Bookmark the permalink.

2 Responses to Bei et Kaffi Minutt sin. Main sëtzen d’Hiezer mat op. Haut keng.

  1. benem says:

    pa, hues du do rem deng Fanger am Spill (gehaat)? ;)

  2. pa says:

    Tz, tz, natierlech net. Ech sinn duërch puren Zoufall op dee Site geroden. Ass jo anscheinend vun enger Berliner Webdesignfirma, wou di un d’Lëtzebuergescht komm sinn, wees ech och net.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>