einfach normal

An der Kategorie “Perséinlech Säiten”, stëcht normal.lu gudd eraus. Schéinen Design, mä einfach an fonktionell gehaal, mat Inhalt gefëllt, je, sou sollt eng Säit vun engem Grupp Kollegen sin. Dat ganzt ass dann awer vläit just fir hir Frënn interessant, mä den Internet weist jo jidderengem alles.
Link

This entry was posted in Personal & Hobbies. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>