Monthly Archives: October 2009

content ass king

Den Titel vun desem Artikel kënnt op desem Blog a läschter Zäit leider ë bessen ze kuerz. Duerfir kann ech awer eng nei Versioun vun der Blogbuerg ukënnegen. Den Design gouf ë bessen iwwerschafft an ët kritt een ëlo di … Continue reading

Posted in Blogs, Intern, Internet & PC | 2 Comments